เกี่ยวกับหลักสูตร GTO

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าถึงสัจธรรมของความจริงว่าทำไมถึงต้องคิดดี พูดดี ทำดี  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกแบบฉับพลันและยั่งยืน

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ คิด พูด ทำ ทน ทะลุกรอบมากกว่าที่เคยทำได้

 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าถึง ครบ 3 ขั้นตอน คือ “รู้จัก” , “รู้จริง” , “ รู้แจ้ง” จนเกิดการ ตื่นรู้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง

 5. เพื่อปลูกฝังความรักความเข้าใจต่อตนเองสู่ครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ

 6. เพื่อพัฒนาให้เกิดภาวะผู้นำครบ 4 มิติ คือมีการคิด พูด ทำ และอดทน อย่างไร้ขีดจำกัด

 7. เพื่อพัฒนาบุคคลสู่มรรควิถีแห่งสัตบุรุษ ด้วยศรัทธา 3 ประการคือ

  1. ศรัทธาต่อคุณธรรม ให้เกิดผลการปฏิบัติในวิถีธรรมนำชีวิต

  2. ศรัทธาต่อผู้มีพระคุณ ให้กตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ ต่อองค์กรฯ และแทนคุณแผ่นดิน

  3. ศรัทธาต่อตนเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตนเองสู่การมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าสูงสุด

 8. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าถึงพลังที่ไร้ขีดจำกัด

 9. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบว่าตัวเองคือใคร เกิดมาทำไม อยู่ไปทำไม อยู่ไปเพื่ออะไร

 10. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และเห็นคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์เช่นกัน

 1. เป็นลักษณะหลักสูตรที่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่จะเน้นภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมชัดเจน ถ้าเปรียบกับวิชาว่ายน้ำ ลักษณะหลักสูตร GTO คือการสอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้ทฤษฏี และได้กระโดดลงสระว่ายน้ำและสอนจนกว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถว่ายน้ำได้ด้วยตนเองได้สำเร็จ

 2. เป็นหลักสูตรไม่ใช่เพียงสอนให้รู้ได้ แต่ยังสอนให้ทำได้ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 3. เป็นหลักสูตรที่เป็นสัจธรรมและสามารถพิสูจน์สิ่งที่สอนได้

 4. เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าขีดจำกัดของเวลา

 5. เป็นหลักสูตรที่ฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมทะลุกรอบตัวเองอย่าง 100% ทั้งการคิด การพูด การกระทำ และการอดทน

หลักสูตร GTO ขั้นที่ 1 ใช้เวลาฝึกอบรม 2 วัน (ระยะเวลา 30-36 ชั่วโมง)

1.ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสัมฤทธิ์ผล 

2.ได้รู้จักคุณค่า และความหมายของชีวิตอย่างชัดเจน 

3.รู้จัก รู้จริง รู้แจ้งต่อเป้าหมายชีวิตของตนเอง 

4บรรลุถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตอย่างชัดเจน 

5.ได้เพิ่มศักยภาพของการอดทนอดกลั้นทะลุขีดจำกัดของตนเอง

1. ไม่จำกัดอายุ (สามารถดูแลตัวเองได้) 

2. ไม่จำกัดศาสนา 

3. ต้องไม่เป็นโรคลมชักหืดหอบและโรคหัวใจขั้นร้ายแรง (เส้นเลือดตีบเกิน 3 เส้น)

4. มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่พร้อมปฏิบัติกิจกรรมที่เข้มข้นสูงสุดได้ 

5. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

6. พร้อมเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรอย่างเต็มที่ 100%

      หลักสูตร GTO เป็นองค์ความรู้ที่ประเทศมหาอำนาจใช้ในการพัฒนาประเทศ ผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตน โดยการพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมันนี อิสราเอล ไต้หวัน ญี่ปุ่น อเมริกา จีนและประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีความเติบโตความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเมืองที่ดีและถูกต้อง ก็ล้วนแต่พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

 

      ดังนั้นหลักสูตร GTO คือองค์ความรู้ของประเทศที่เจริญแล้ว ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการเมือง ทางการทหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน เหนือกว่านั้นหลักสูตร GTO ได้ต่อยอดให้มีความสมบูรณ์แบบสูงสุด ที่นอกจากความหลากหลายขององค์ความรู้ที่ดีเลิศที่แต่ละประเทศใช้ในการพัฒนาประเทศแล้ว หลักสูตร GTO ยังปิดจุดบอดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ประเทศต่างๆ อาจยังด้อยอยู่ นั่นคือการเสริมสร้างคุณธรรมลงไปในหลักสูตรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ความเข้มข้นสมบูรณ์แบบในการพัฒนาทั้งทางโลกและคุณธรรม คือความโดดเด่นของหลักสูตร GTO  ผู้ที่ได้มีโอกาสอบรมหลักสูตร GTO ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร GTO

 
 
 

ลักษณะของหลักสูตร GTO

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร GTO ขั้นที่ 1

ความคาดหวังที่จะได้รับจากหลักสูตร/ผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร GTO

 

© 2017 By GTO Academy wixsite,com

Call us:

(+66)8-6613-9889

(+66)8-9199-9770

Find us: 

18/49 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now